REGULAMIN KONFERENCJI REQUEST 2017

Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem konferencji reQuest, zwanej dalej Konferencją, jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konferencja odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 w hotelu Copernicus w Toruniu.

§2

Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się analizą biznesową/systemową, inżynierią wymagań, użytecznością, projektowaniem nowych rozwiązań i usług przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z tematyką konferencji.

§3

Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji są publikowane na stronie internetowej Konferencji request.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/reQuestConference

Warunki uczestnictwa

§4

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

 1. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego Konfeo.com (https://request2017.konfeo.com)
 2. Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wniesienie opłaty rejestracyjnej.

§5

Nieodpłatna rezygnacja lub wymiana Uczestnika na inną osobę jest możliwa wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2017 r., a dane nowego Uczestnika muszą przed tą datą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres kontakt@request.pl  potwierdzone przez wiadomość zwrotną.

§6

 1. Opłata za uczestnictwo tylko w Konferencji wynosi:
  1. W pierwszym terminie, czyli do 15 października 2017 r. – 300 zł
  2. W drugim terminie, czyli od 16 października 2017 r. do zamknięcia zgłoszeń 31 października 2017 r.  – 400 zł

UWAGA: Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

 1. Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje możliwość udziału we wszystkich wykładach i warsztatach organizowanych w ramach Konferencji.
 2. Opłatę zgłoszeniową należy przelać na rachunek bankowy Organizatora w terminie do 14 dni od rejestracji na podstawie faktury proforma.
 3. Rejestracje Early bird, w których faktura nie zostanie opłacona w terminie do 31 października 2017 r. a uczestnik nie zgłosi tego faktu Organizatorowi, będą anulowane.
 4. Rejestracje Regular, w których faktura nie zostanie opłacona w terminie do 10 listopada 2017 r. a uczestnik nie zgłosi tego faktu Organizatorowi, będą anulowane.
 5. Faktury VAT zostaną przekazane zainteresowanym Uczestnikom w trakcie Konferencji lub przesłane na wskazany adres pocztowy po jej zakończeniu.

§7

 1. Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona.
 2. Organizator udostępni do sprzedaży pulę 100 miejsc w pierwszym terminie (do 15 października 2017 r.) i 100 miejsc w drugim terminie (od 16 października 2017 r.)
 3. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 31 października 2017 r. lub w chwili wyczerpania puli dostępnych miejsc.

§8

Organizator zapewnia Uczestnikom Konferencji:

 1. Posiłki podczas trwania Konferencji.
 2. Możliwość wzięcia udziału we wszystkich wszystkich wykładach, warsztatach  i innych wydarzeniach organizowanych w ramach Konferencji.

§9

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych Konferencji, w szczególności publikowanie w Internecie zdjęć wykonanych podczas Konferencji. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.

Przebieg konferencji

§10

 1. Rejestracja Uczestników Konferencji odbędą się w hotelu Copernicus w Toruniu w dniu 15 listopada 2017 r.
 2. Konferencja odbędzie się w hotelu Copernicus w Toruniu w dniu 15 listopada 2017 r.

§11

Szczegółowy program Konferencji (agenda) zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji www.request.pl

Postanowienia końcowe

§12

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w tym m.in. adresów mailowych przesłanych Organizatorowi w celach związanych z organizacją Konferencji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.
 5. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.
 6. Hotel zastrzega, iż spożywanie alkoholu w salach gastronomicznych zakupionego poza hotelem jest zabronione.
 7. Hotel nie wyraża zgody na catering – obsługę imprez gastronomicznych realizowanych na terenie Hotelu przez podmioty zewnętrzne.